Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Elima interieur BV (Maison M interieur)

 1. Behoudens andere schriftelijke overeenkomst tussen partijen worden alle overeenkomsten gesloten tussen Elima interieur BV en de klant, geacht gesloten te zijn onder de voorwaarden hierna vermeld. De algemene voorwaarden die vermeld staan op de documenten van de klant zijn niet tegenstelbaar aan Elima interieur BV. De klant erkent kennis te hebben genomen van onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden en ze aanvaard te hebben alvorens een bestelling te plaatsen.

 2. Een bestelling, op welke manier dan ook gedaan, schriftelijk, elektronisch, telefonisch,... kan niet geannuleerd worden en zal integraal betaald dienen te worden door de klant.

 3. Onze offertes zijn 3 maanden geldig na de offertedatum

 4. Indien niet anders vermeld, zijn de facturen contant te betalen. Alle prijzen zijn te verhogen met de

  wettelijke verschuldigde BTW, normaal 21% tenzij er een verlaagd BTW-tarief is en de klant daartoe

  voldoet aan de wettelijke voorwaarden.

 5. Een normaal vochtigheidsgehalte van de lucht is 50 à 60 %. De meubelen vertrekken uit onze

  werkhuizen in gedroogde toestand. Wanneer ze aan een grote vochtigheid schommelingen zijn blootgesteld kunnen zich uitzettingen voordoen in het hout, waarvoor Elima interieur BV niet aansprakelijk kan gesteld worden.

 6. Zodra de goederen geleverd zijn gaan alle risico’s over naar de klant. Daarom zal de klant zelf de nodige voorzorgsmaatregelen nemen opdat de geleverde goederen beschermd en verzekerd zijn. De klant verzaakt aan aansprakelijkheid wegens diefstal, verlies of beschadiging na levering op de werf.

 7. Alle klachten dienen gegrond en behoorlijk opgegeven te worden en moeten binnen de 8 dagen na plaatsing vermeld worden aan Elima interieur BV. Wanneer de klachten betrekking hebben op verborgen gebreken, moeten deze klachten gegrond en gemotiveerd zijn. De termijn van onze wettelijke aansprakelijkheden, en de verjaring ervan, begint te lopen vanaf onze levering of uitvoering.

 8. Geen enkele klacht wordt aanvaard indien het gedeclasseerde producten betreft of producten verkocht aan speciale prijzen of gesoldeerde prijzen.

 9. Een licht kleurverschil kan zich voordoen in de tint bij later bestelde meubelen. De kleurvastheid kan niet gegarandeerd worden en kan niet leiden tot schadevergoeding.

 10. De levertermijn wordt zonder verbintenis aangegeven en dient slechts ter aanduiding. De overeenkomst blijft bestaan als de levertermijn overschreden wordt en mag slechts geannuleerd worden na schriftelijk akkoord tussen de klant enerzijds en Elima interieur BV anderzijds. In geen geval kan de overschrijding van de levertermijn aanleiding geven tot schadevergoeding of weigering van de goederen en/of de werken. Annulering van de klant van een order in de loop van uitvoering wordt niet aanvaard. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor vertraging ingeval van overmacht, staking en overheidsmaatregelen.

 11. Uitvoeringvannieuwebestellingenmogengeweigerdwordenindienzodevorigenietbetaald werden.

 12. Alleleveringenperbuitenliftwordensupplementairaangerekend,zelfswanneerdezekostnietwerd voorzien in de offerte of de bestelbon.

 13. Bijgebrekeaantijdigebetalingvandefacturenisernaaanmaningeenintrestverschuldigdvan8%

 14. Blijftéénvandepartijeningebrekedienscontractueleverplichtingennatekomenofingevalvan

  contractbreuk is de ene partij aan de andere forfaitaire schadevergoeding van 35% van de offerteprijs

  verschuldigd.

 15. HetBelgischerechtisvantoepassing

 16. Ieder geschil tussen partijen wordt bij voorkeur in der minne afgehandeld. Wanneer een procedure

  onafwendbaar wordt, zijn de rechtbanken van de plaats waar de maatschappelijke zetel van Elima interieur BV zich bevindt, exclusief bevoegd.